Zhang Lijie
(b.1981) Photographer based in Beijing, China
© ZHANG Lijie 2016
e: vincentsop@hotmail.com
f: zhanglijie